-- advertisement --

สอศ.จับมือไมเนอร์ผลิตบัณฑิตรับธุรกิจโรงแรม-อาหาร-แฟชั่น

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมมือ กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ดูแลด้านธุรกิจโรงแรม มีโรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจด้านอาหาร และด้านแฟชั่น โดยได้ทำความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ในการร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยการรับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

ดร.สุเทพกล่าวว่า สอศ.มีการจัดการเรียนการสอนหลายสาขาอาชีพ เช่น ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในสาขาอาชีพอื่นๆ เพราะการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน นอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแล้วยังเป็นการสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อม ตลอดจนความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนแล้วยังส่งผลให้สถานประกอบการได้รับบุคลากรที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรด้วย ซึ่งการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ คือ การร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านโรงแรม ด้านอาหาร ด้านธุรกิจค้าปลีก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ร่วมพัฒนาครูและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยการฝึกประสบการณ์เฉพาะวิชาชีพตามหลักสูตร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

-- advertisement --