-- advertisement --

สอศ.พร้อมมอบอำนาจเป็นรายสถาบันฯ

9 ม.ค.หมดวาระ “ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา” สรรหาตามเกณฑ์เดิม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระจายอำนาจ ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 นั้น เท่าที่ได้หารือกับ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา และนายกสถาบันฯ เพื่อรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการพบประเด็นสำคัญที่ทางสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องการคือการกระจายอำนาจ ทั้งเรื่องงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

ซึ่ง สอศ.ยินดีที่จะกระจายอำนาจให้ แต่ในทางปฏิบัติก็พบว่าที่ผ่านมา สถาบันการอาชีวศึกษา แต่ละแห่งมีความพร้อมต่างกัน บางแห่งพร้อมเรื่องวิชาการ บางแห่งพร้อมเรื่องบริหารงานบุคคล จึงต้องหารือกันว่าจะมอบอำนาจในเรื่องใดได้บ้าง ซึ่งคงต้องพิจารณาเป็นรายสถาบัน

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า ที่มีปัญหาเพราะ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ออกแบบไม่ครบวงจร เจตนาคือเพื่อให้มีสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี แต่ไม่ได้มองรอบด้านจึงต้องมาแก้ปัญหาร่วมกัน โดยอาจต้องแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา จะหมดวาระในวันที่ 9 ม.ค.60 ซึ่งต้องมีการสรรหากันใหม่ก็คงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเหมือนเดิม

“ผมได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของ สอศ. ทำวิจัยเกี่ยวกับบทบาท และความพึงพอใจของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึก และนำมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษา ดูแลแต่วิทยาลัยที่เข้าร่วมกับสถาบันฯ ซึ่งในเชิงบริหาร สอศ.ต้องดูแลวิทยาลัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้าร่วมกับสถาบันฯ หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นการมอบอำนาจก็ต้องดูว่าจะมอบเรื่องอะไรได้บ้าง”ดร.สุเทพ กล่าว

-- advertisement --