-- advertisement --

สอศ.ร่วมมือแปซิฟิคกรุ๊ป พัฒนากำลังคนหนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สอศ.ลงนามความร่วมมือกับเครือแปซิฟิคกรุ๊ป เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีอาชีวศึกษาพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช.และ ปวส. รวมถึงพัฒนากำลังคนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเตรียมกำลังคนระดับฝีมือทางด้านเทคนิค และด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา

นายปรีชา เล่าบุญลือ กรรมการผู้จัดการกลุ่มในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป กล่าวว่า กลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป เป็นบริษัทประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทางด้านธุรกิจทอผ้า พิมพ์ผ้า ย้อมผ้า อบผ้าแห้ง ตกแต่งผ้าสำเร็จ การย้อมด้าย กรอด้าย ปั่นด้าย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพ มีแนวคิดใหม่ ๆ

แปซิฟิคกรุ๊ปจึงมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์บริการของกลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิกกรุ๊ป พร้อมกันนี้ทางบริษัท ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างที่นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกด้วย

-- advertisement --