-- advertisement --

สอศ.สตาร์ทหลักสูตรพรีเมียมระบบราง

สอศ.จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น ออกสตาร์ทหลักสูตรพรีเมียมระบบราง ใน 4 วท.เริ่มสอนเปิดเทอมนี้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น (Wuhun Railway Vocational of Technology) สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาพรีเมี่ยมอาชีวะ ตามโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยนำร่องใน 4 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ.มหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2561

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอาชีวศึกษา สาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับ Growth Engine และ S-curve, New S-curve ซึ่งจะพยายามแสวงหาความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล สอศ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินหน้าการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรืออาชีวะพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิ จาก 2 ประเทศ (ไทย-จีน) โดยความร่วมมือของหลักสูตร จะต้องยืนยันว่ามีกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีแนวคิดพัฒนาต่อยอดไปได้ เรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริง และมีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

“หลักสูตรระบบขนส่งทางรางจะเปิดสอน 3 สาขา ได้แก่ 1.ระบบราง 2.อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และ 3.ช่างซ่อมตู้รถไฟ โดย สอศ.กับวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ หวู่ฮั่น จะมีการแลกเปลี่ยนวิชาการ ครูช่าง นักเรียน นักศึกษา การฝึกอบรมในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการวิจัยร่วมกันเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมในการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ”ดร.สุเทพ กล่าว

-- advertisement --