-- advertisement --

สอศ.ไฟเขียวย้ายครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา อนุมัติโยกย้าย ผอ.วิทยาลัย ในสังกัด 63 ราย, รอง ผอ.สถานศึกษา 131 ราย ข้าราชการครูและบุคลากร อีก 402 ราย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอศ.ไฟเขียวย้ายครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวม 596 รายเลขาธิกาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา 63 ราย ดังนี้

นางยุพา พุกสวัสดิ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)ฉะเชิงเทรา, น.ส.วินฑฎา วิเศษศิริกุล เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)นครนายก, นายจิระ เฉลิมศักดิ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)มาบตาพุด, ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง เป็นผอ.วท. บ้านค่าย, นายณรงค์ ไทยทอง เป็น ผอ.วท.นครปฐม, นายเสน่ห์ ศรีวิลัย เป็นผอ.วท.ราชบุรี, นายวินิจฉัย วัฒนกูล เป็น ผอ.วก.ชัยบาดาล, นายธีระ นรสิงห์ เป็นผอ.วท.สระบุรี, นายถาวร ทิพวรรณ เป็นผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)สุพรรณบุรี

นายชูเชิด มัฉาฉ่ำ เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีวศึกษา(วอศ.)สุพรรณบุรี, นายปรีชา การัก เป็นผอ.วท.อุทัยธานี, ว่าที่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็น ผอ.วก.ตรัง, เรืออากาศโทสมพร ปานดำ เป็น ผอ.วท.นครศรีธรรมราช, นายมนัส ชูราศี เป็น ผอ.วท.สิชล, นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย เป็น ผอ.วษท.นครศรีธรรมราช, นางพรทิพย์ บัวจันทร์ เป็น ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม(วศป.)นครศรีธรรมราช, นายอภิชาติ พิกุลทอง เป็น ผอ.วก.พรหมคีรี, นายบำรุง ทองรอด เป็น ผอ.วก.ท่าแซะ, นายระวิ ดาบทอง เป็น ผอ.วช.ภูเก็ต

นายประจวบ จันทภาโส เป็น ผอ.วก.นาทวี, นายชนสรณ์ จิตภักดี เป็น ผอ.วก.ควนขนุน, นายสมชาย นวลใย เป็น ผอ.วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ, นายสุธน ราชเดิม เป็น ผอ.วก.เวียงสระ, นายทองคำ ตินะลา เป็น ผอ.วท. กำแพงเพชร, นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็น ผอ.วอศ. นครสวรรค์, นายฉัตราวัฒน์ ยาละ เป็น ผอ.วช.กำแพงเพชร, นายมนัส ชูเวช เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษก เชียงราย, นายธานินทร์ สังข์น้อย เป็น ผอ.วษท.พิจิตร, นางวัลลีย์ อาศัย เป็น ผอ.วก.บ้านตาก, นายสมมาตร เอียดฉิม เป็น ผอ.วษท.ขอนแก่น

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี เป็น ผอ.วษท.ชัยภูมิ, นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ เป็นผอ.วก.บัวใหญ่, นายดำรงค์เดช สุริยา เป็น ผอ.วท.มหาสารคาม, นางวรรณภา พ่วงกุล เป็น ผอ.วช.สกลนคร, น.ส.ศิริวรรณ วงศ์วิลา เป็น ผอ.วก.ท่าตูม, นายอภิชาติ กุลธานี เป็น ผอ.วก.ปราสาท, นายศุภชัย แน่นอุดร เป็น ผอ.วก.พนมไพร, นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี เป็น ผอ.วก.กันทรารมย์, นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ เป็น ผอ.วท.สกลนคร, นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ เป็น ผอ.วท.หนองคาย, นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ เป็น ผอ.วก.ศีขรภูมิ, นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม เป็น ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว(วบธท.)อุดรธานี

นายนิรุตต์ บุตรแสนลี เป็น ผอ.วอศ.อุดรธานี, นายมงคล แก้วรอด เป็น ผอ.วอศ.หนองคาย, นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็น ผอ.วช.อุดรธานี, นายจรูญ ชูสังข์ เป็น ผอ.วช.ตรัง, นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ เป็น ผอ.วก.อ่าวลึก, นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็น ผอ.วก.นครศรีธรรมราช, นายเทพชัย ร่มโพธิ์ เป็น ผอ.วก.เชียงราย, นายสุพจน์ ทองเหลือง เป็นผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา, นายสมศักดิ์ แพรกม่วง เป็น ผอ.วช.พัทลุง, นายประยงค์ แก้วประทุม เป็น ผอ.วก.เวียงเชียงรุ้ง, นายสุชาติ กลั่นทอง เป็น ผอ.วท.เพชรบูรณ์, นายประภากร วัชราคม เป็น ผอ.วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, นายธนภัทร แสงจันทร์ เป็น ผอ.วท.สุรนารี

นางยุพิน พิมศร เป็น ผอ.วอศ.ร้อยเอ็ด, นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ เป็น ผอ.วก.ศรีสะเกษ, นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป เป็น ผอ.วท.สัตหีบ, นายประทีป บินชัย เป็น ผอ.วอศ.แพร่, นายเจริญ โคตรดี เป็น ผอ.วท.ชัยภูมิ, นายชัยพร รัตนแสง เป็น ผอ.วท.อำนาจเจริญ, ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ เป็น ผอ.วช.อุบลราชธานี และนายเจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นผอ.วษท.เชียงราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติย้ายรอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 131 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอนและสนับสนุนการศึกษา อีกจำนวน 402 ราย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

-- advertisement --