-- advertisement --

สะดุ้ง  ผอ.อาชีวะถูกจับได้แอบสอนนอกที่ตั้ง

เตือนแล้วนะ! ดาว์พงษ์ แย้มมีสายลับ! รายงานอาชีวศึกษาทั้งรัฐ-เอกชน ยังเปิดสอนนอกที่ต้ัง และออกวุฒิการศึกษาเกินหน้าที่ ใครทำขอให้หยุด ยังให้โอกาสแก้ไข

วันที่ 23 ก.ย.59 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี บางพูน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการงบประมาณปี 2559 และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณปี 2560 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายสุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะว่าที่เลขาฯ กอศ. รวมถึงผู้บริหาร สอศ. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,100 คน เข้าร่วม

โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า สภาพปัจจุบันอัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรไทย ถือว่าลดลงเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตจำนวนเด็กที่จะเข้าระบบการศึกษาก็ต้องมีจำนวนลดลงไปด้วย ดังนั้นสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องปรับตัวตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ก็ต้องมาวางแผนการรับนักเรียนให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอาชีวศึกษาของรัฐและอาชีวศึกษาเอกชนต้องจัดสรรอัตราการรับนักเรียนให้ชัดเจน ไม่ใช่รับนักเรียนหลายครั้งจนทำให้สถานศึกษาอื่นต้องเดือดร้อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังมอบนโยบายว่า ตนได้มอบนโยบายให้ สอศ. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ผลิตคนที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะต้องมาระดมความคิดกันว่าจะทำอย่างไร จะมีการปรับ เสริม และเน้นในด้านใดบ้าง โดยขณะนี้รัฐบาลก็มีนโยบายกำหนด 10 อุตสาหกรรม ที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

6.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 7.อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งขนส่งและการบิน 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งนโยบายนี้จะต้องอยู่ในใจของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตคนให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งแต่ละวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่ามีสาขาใดที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักบ้าง เพื่อให้จัดการศึกษาให้ได้ตรงจุด และให้มีคุณภาพด้วย

“มีสายลับรายงานผมว่า มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนบางแห่งจัดการเรียนการสอนน้อยกว่าปกติ ซึ่งจัดทั้งในสถานศึกษา และนอกที่ตั้ง รวมถึงการออกวุฒิการศึกษาที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่วิทยาลัย ผมขอเตือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ผู้บริหารทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ผมย้ำเสมอว่าการจัดการเรียนการสอนต้องยึดคุณภาพ ดังนั้นขอให้วิทยาลัย อย่าจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ หากใครที่ทำอยู่ก็ขอให้หยุดเถอะครับ ตอนนี้ผมยังให้โอกาส” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

-- advertisement --