-- advertisement --

 สานใจไทยสู่ใจใต้ ปลูกฝังเยาวชนรู้รักสามัคคี

“สานใจไทยสู่ใจใต้”ปลูกฝังเยาวชนรู้รักสามัคคี

ดร.กมล รอดคล้าย เลขานุการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 จำนวน 320 คน ณ โรงแรม บีพีหาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย พล.อ.สุรยุทธ์ ได้กล่าวกับเยาวชนว่า ขอให้ตั้งใจเรียนรู้และหาประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และกลับไปพัฒนาท้องถิ่น บ้านเกิดเมืองนอน การมีโอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย คนไทยทุกคนแม้จะต่างศาสนา ต่างพื้นที่ หรือมีความคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็เป็นคนไทย ต้องยอมรับในความแตกต่างเพื่อนำไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ และ

ขอให้เยาวชนได้เจริญรอยตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ คือ การรู้รัก สามัคคี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

หากเยาวชนนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแนะนำคนในพื้นที่ให้ดำเนินชีวิตแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยได้

“โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยดำริของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเยาวชนในพื้นที่เดินทางมาเข้าค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมในภาคกลาง รวมทั้งอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในต่างพื้นที่

ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 รุ่น รวมกว่า 8,000 คน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 31 มีครอบครัวอุปถัมภ์กว่า 3,000 ครอบครัว ซึ่งเยาวชนที่เข้าโครงการนอกจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ และการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่างศาสนาได้มีโอกาสเข้าใจถึงความแตกต่างและวิถีชีวิตของบุคคลที่นับถือศาสนาต่างกันได้” ดร.กมล กล่าว

-- advertisement --