เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 ,นายจักรพงษ์ รักสีขาว ผอ.ร.ร.บ้านกองแป อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ท่านคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ประธานในพิธี เปิดอาคารเรียน “ปันใจสุ่ปัญญา” ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป และขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ตลอดจน เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำบุญและเปิดอาคารเรียนหลังนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • LINE iconLine