-- advertisement --

สิ้น’ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน’ปูชนียบุคคลด้านการศึกษา

วันนี้, 18:39น.

          ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว  อายุ88ปี  สร้างความสูญเสียครั้งสำคัญต่อวงการศึกษาไทยเป็นอย่างสูง  เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก และผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลด้านการบริหารการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย เป็นผู้นำทางความคิดและสร้างนวัตกรรมการศึกษาไทย ได้รับรางวัลดีเด่นและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีผลงานด้านวิชาการ ทั้งงานวิจัย ตำรา บทความ เอกสารบรรยาย และปาฐกถาต่าง ๆ ล้วนเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ว่าเป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย เป็น  ‘บิดาแห่งการศึกษาทางไกลของประเทศไทย’  เป็นผู้นำระบบการศึกษาทางไกลมาใช้ เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ.2521 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ถือเป็น  “นวัตกรรมอุดมศึกษาของประเทศไทย”  ให้โอกาสทางการศึกษา จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกล ที่ใช้สื่อประสมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และได้รับการยกย่องจากสภาการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก และดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย

          นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้แก่

          พ.ศ. 2520 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          พ.ศ. 2521 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          พ.ศ. 2521 – 2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          พ.ศ.2535-2543 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          พ.ศ.2536-2541 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          พ.ศ.2549 – 2550 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

          และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2549-2551

 #ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์วิจิตรศรีสอ้าน 

ข่าวทั้งหมด

-- advertisement --