-- advertisement --

สุรเชษฐ์ พอใจงาน ศธ.ส่วนหน้า พัฒนาเด็กใต้O-NETพุ่ง

สุรเชษฐ์ พอใจงาน”ศธ.ส่วนหน้า”พัฒนาเด็กใต้O-NETพุ่ง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มากว่า 2 ปี มองว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่นี้ต้องจัดตามบริบทและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ เพราะยังมีความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาสที่จะเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งที่ผ่านมา การทำงานของ 5 องค์กรหลักยังไม่ประสานร่วมมือกัน ดังนั้น เมื่อตนมาดูเรื่องการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า โดยนำหน่วยงานการศึกษาชายแดนใต้ทุกองค์กรหลักมาทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน กำกับดูแลงานในมิติการศึกษาทั้งหมด ให้เป็นเอกภาพ มีการบูรณาการแผนงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การดำเนินงานของ ศธ.ส่วนหน้า ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีว่าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา เพราะได้นำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครู พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเข้าไป รณรงค์ให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100% เพราะภาษาไทยเป็นสื่อกลางความรู้ความเข้าใจของการเรียน อีกทั้งยังส่งครูอาสาของสำนักงาน กศน.ไปสอนในปอเนาะ และให้อาชีวศึกษาเข้าไปสอนอาชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้คงยังไม่พอเพราะจะต้องพยายามให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงขึ้นไปอีก”พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

-- advertisement --