-- advertisement --

 สุเทพ ฟุ้งปีหน้ายอดนักเรียนอาชีวะเพิ่มแน่

“สุเทพ”ฟุ้งปีหน้ายอดนักเรียนอาชีวะเพิ่มแน่

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และภาคเอกชนผู้ใช้กำลังคนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้เห็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 รวมถึงผู้ปกครองให้เข้าใจและตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพ ยังต้องทำการยกเครื่องปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ โดยจะต้องกำหนดมาตรการในการแนะแนวเชิงรุก และปรับช่วงของเวลาในการเข้าไปแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เหมาะสม เช่น การเข้าไปแนะแนวตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา เพราะหากเป็นภาคเรียนที่ 2 ส่วนใหญ่เด็กและผู้ปกครอง มักตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกเรียนต่อเส้นทางไหน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยไม่ควรนำเรื่องของจำนวนนักเรียน มากำหนดเป็นเงื่อนไขการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามรักษาจำนวนตัวเลขเด็กไว้ ไม่ยอมปล่อยให้ไปเรียนที่อื่น เพราะเกรงจะถูกลดขนาดโรงเรียนลง และมีผลต่อเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหัว

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัด ทั้งอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการ ร่วมกันจัดทำแผนการรับนักเรียนอาชีวะ แผนการใช้แรงงานสายวิชาชีพของสถานประกอบการ ให้ชัดเจน รวมถึงแนวทางการเพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพในปีการศึกษา 2561จากนั้น จะประมวลผลเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก โดยคาดว่าหากมีแผนและแนวการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ปีการศึกษา 2561 จำนวนตัวเลขของผู้เข้าเรียนอาชีวะจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน

-- advertisement --