-- advertisement --

 สุเทพ มั่นใจรับเด็กอาชีวะยอดเพิ่มตามเป้า

เลขาฯ สอศ.เดินสายอาชีวะสัญจร ติดตามผลการรับนักเรียนปี 60 ใน 4 ภูมิภาค พบปัญหาปิดกั้นการแนะแนว-ค่านิยมพ่อแม่-หนักสุดคือ ผอ.วิทยาลัย ไม่ให้ความสนใจ

วันที่ 22 มี.ค.60 ดร สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(กอศ) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่อาชีวะสัญจร เพื่อมอบนโยบาย และร่วมประชุมติดตามและรับฟังปัญหาการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

ซึ่งประเด็นหลักคือ เรื่องการเพิ่มจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล, การบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในภาคเหนือ, การหาแนวทางหลากหลายเพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาเรียนสายอาชีวะมากขึ้น และติดตามการทำงานของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเพิ่มจำนวนผู้เรียน นั้นยังพบปัญหาหลายเรื่องอย่างเช่น ความร่วมมือในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะความร่วมมือของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) ปัญหาของท้องถิ่น และปัญหาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอง ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ก็ยังเป็นปัญหาเช่น การแนะแนวที่จะเข้าไปในโรงเรียนสังกัด สพฐ. แม้ว่านายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) จะให้ความร่วมมือ แต่ในระดับโรงเรียนก็พบว่าบางแห่งไม่ยอมให้ สอศ.เข้าไปแนะแนว อีกท้ังยังปลูกฝังให้เรียนที่เดิม ปัญหาต่อมาคือ ค่านิยมของผู้ปกครอง เรื่องงบประมาณ และที่สำคัญ ผอ.วิทยาลัยไม่ให้ความสนใจมากพอ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมาทำความเข้าใจกัน โดยเฉพาะ ผอ.วิทยาลัย ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะต้องพูดคุยกันในเชิงลึก

ตามแผนการรับนักเรียนและนักศึกษาในสังกัด สอศ.ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาของรัฐ ตามแผนจะเพิ่มขึ้น 48% จากเดิม 221,862 คน ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 329,069 คน โดยสถานศึกษาเอกชน จากเดิม 78,025 คน จะเพิ่มขึ้น 54,602 คน สถานศึกษาของรัฐ จากเดิม 143,837 คนจะเพิ่มขึ้น52,605 คน ซึ่งเฉลี่ยจะเพิ่มจากเดิม 107,207 คน ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”

เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ ตนจะเดินสายอาชีวะสัญจรเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาใน 3 ภูมิภาค ที่เหลือ คือภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

-- advertisement --