-- advertisement --

อบจ.เชียงราย ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะเยาวชนผู้โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะชีวิต ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย

โดยมีนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางสาวนิโลบล ชาติเงิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นายฐิติวัชร ไลศิริพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาแลัวัฒนธรรม, นางสุวิมล พรหมทัศน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. เชียงราย ร่วมด้วย

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ความรู้ด้านการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --