-- advertisement --

หนังสือเล่มพิเศษ   ธ ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อปวงไทย

องค์การค้าฯ เร่งตรวจต้นฉบับ จัดพิมพ์พร้อมแจกให้นักเรียน ครูทุกโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบเรียน 3 กลุ่มวิชา

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งการจัดทำหนังสือประกอบความรู้เล่มพิเศษ ในส่วนปรับปรุงเนื้อหาของสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 58 รายการ ส่งถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และส่งถึงศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดขององค์การค้าฯ เพื่อแจ้งต่อโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยมีสาระสำคัญ ว่าองค์การค้าฯ ได้รับนโยบายจาก รมว.ศึกษาธิการ ในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนของแบบเรียนขององค์การค้าฯ โดยให้จัดทำเป็นหนังสือเล่มพิเศษ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนรัชกาลของพระบรมราชจักรีวงศ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากรัชกาลที่ 9 สู่แผ่นดินรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยเป็นการเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระของหนังสือในกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มวิชาศิลปะ

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่า หนังสือประกอบความรู้เล่มพิเศษดังกล่าวจัดพิมพ์ภายใต้ชื่อ “ธ ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อปวงไทย” โดยขณะนี้หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจต้นฉบับ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้นจึงขอให้สถานศึกษามั่นใจได้ว่า องค์การค้าฯ มีความพร้อมในการให้บริการจัดทำหนังสือประกอบความรู้เล่มพิเศษ และพร้อมส่งมอบเพื่อแจกให้แก่นักเรียนทุกคนทุกชั้น ตลอดจนครูทุกโรงเรียนที่ซื้อแบบเรียนใน 3 กลุ่มวิชา จำนวน 58 รายการ ดังกล่าวจากองค์การค้าฯ

-- advertisement --