-- advertisement --

หนุนจัดตั้ง

รองรับกลไก กศจ. ปฏิรูปการศึกษาระดับพื้นที่ หวังช่วยเด็กเยาวชน 16 ล้านคน เดินหน้าหนุนงาน 3 กระทรวง “ศธ.-แรงงาน-พม.” ตอบตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผลักดันประเทศเดินหน้าด้วยนโยบาย Digital Economy เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

วันที่ 4 ส.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ครั้งที่2/2559 โดยพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณารับทราบความก้าวหน้าผลงาน 5 ปีของ สสค.โดยมอบให้ สสค.พัฒนาแผนงานสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ตาก สระแก้ว และหนองคาย

ทั้งนี้ รองนายกฯ ยังได้มอบนโยบายให้ สสค.เป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ใน 15 จังหวัด โดยประสานกับกลไก “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” (กศจ.) โดยเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงแรงงาน ในลักษณะประชารัฐ เพื่อปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ใน77 จังหวัด การจัดการศึกษาในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผลักดันประเทศเดินหน้าด้วยนโยบาย Digital Economy เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง สสค.เป็นองค์กรมหาชน ภายใต้ชื่อใหม่ “
สถาบันสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้” มีตัวย่อ “สสค.” เช่นเดิม
เพราะมีลักษณะภารกิจที่เหมาะสม อยู่ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี เชื่อมการทำงานร่วมกับหลายกระทรวง ได้แก่ ศธ. กระทรวงแรงงาน และ พม. และไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจ ศธ. โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ยินดีรับประสานดำเนินการ ซึ่งหากเกิดองค์กรนี้ขึ้นในช่วง 3 ปีแรกจะช่วยให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่อายุ 3-24 ปี ประมาณ 16 ล้านคน เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีทักษะพร้อมร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 4 ด้านดังนี้

1) เด็กปฐมวัย จำนวนมากกว่า 5 แสนคน ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness)
2) ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและพร้อมเริ่มต้นสัมมาชีพ (Career Readiness)
3) แรงงานรุ่นใหม่จำนวน 9 ล้านคน มีทักษะอาชีพเป็นที่ต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน
และ 4) ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีศักยภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพของสหประชาชาติได้

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.กล่าวว่า สสค.เป็นองค์กรที่สร้างความรู้เชิงระบบ พัฒนาภาคีความร่วมมือและนำสู่การสาธิตปฏิบัติการให้เห็นผลในพื้นที่ และใช้ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้าย สสค. แต่ยังติดกรอบการทำงานแบบราชการ สสค.จึงมีความจำเป็นต้องมีอิสระและเป็นกลางในการใช้ข้อมูลและการวิจัยองค์ความรู้ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นการเกิดกลไก ‘กศจ.’ นั้น หากจังหวัดอื่นๆสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สสค.สร้างและเปลี่ยนผ่านองค์ความรู้ได้ เครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 15 จังหวัดของสสค. จะเป็นคุณประโยชน์แก่การขับเคลื่อนงาน กศจ.เป็นอย่างยิ่ง

-- advertisement --