-- advertisement --

หนุน ม.44 ไฟเขียวต่างชาติเปิดมหา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แนะอุดมศึกษาไทย อย่าละเลยคุณภาพเร่งพัฒนาแข่งขันกับต่างประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ตนเชื่อว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรของสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ประเทศยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่ากับต่างประเทศ เป็นการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า คาดว่ามหาวิทยาลัยที่จะเข้ามานั้น จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ส่วนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเก่าและมหาวิทยาลัยใหม่ของไทยยังมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตได้อยู่ อย่างไรก็ตามการเปิดทางให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาเปิดในไทย ตนมองว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยของไทยเองเกิดการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ส่วนการที่หลายฝ่ายคิดว่าจะส่งผลกระทบทำให้มหาวิทยาลัยของไทยอาจต้องปิดตัวไปนั้น ตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ แต่สาเหตุหลักน่าจะมาจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาลดลง ขณะที่นักศึกษาเองก็มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนจำนวนมาก และที่สำคัญสุดก็คือหากมหาวิทยาลัยละเลยเรื่องของคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไปก็คงลำบากแน่

-- advertisement --