-- advertisement --

 หมอธี เซ็นตั้งทีมสรรหาบอร์ดอาชีวะ

“หมอธี”เซ็นตั้งทีมสรรหาบอร์ดอาชีวะ-ดึงคนนอกร่วมวงกรรมการ-ประชุมนัดแรก11ก.ค.นี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าวในภายหลังว่า เนื่องจากบอร์ด กอศ.ชุดเดิมหมดวาระไปนานแล้ว ขณะที่การประกาศสรรหาบอร์ด กอศ.ชุดใหม่ ของ สอศ.ก็ประกาศออกมาในเวลาที่กระชั้นชิดมาก อีกทั้ง ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบอร์ด กอศ. คือ รมว.ศึกษาธิการ ประกอบกับทีมนายกรัฐมนตรี ต้องการให้การดำเนินการของทุกฝ่ายถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงต้องการให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาฯ ให้ถูกต้องเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบอร์ด กอศ. ประกอบด้วย พล.ท.โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา, นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. เป็นประธาน, นายวณิชย์ อ่วมศรี, นายประชาคม จันทรชิต และนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ. เป็นรองประธาน

ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, น.ส.จตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.), นางเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล สำนักงานอัยการสูงสุด, นายพีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สอศ., นายมงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สอศ., นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ., ผอ.สำนักมาตรฐานสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ., ผอ.สำนักงานความร่วมมือ สอศ., ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สอศ., ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สอศ., ประธานอาชีวศึกษาภาคทุกแห่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายทุกแห่ง และ ผอ.สำนักอำนวยการ สอศ.เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ 1.กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการสรรหาบอร์ด กอศ. และการดำเนินงานของคณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ.2546 พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546 2.เสนอแนะต่อ สอศ.ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรการ และกรรมการในบอร์ด กอศ.ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3.ให้ข้อแนะนำต่อ สอศ.ในการรวบรมรายชื่อและเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นบอร์ด กอศ. 4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการในบอร์ด กอศ.ตามความเหมาะสม และ 5.ปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมาย

ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรหา นัดแรกในวันที่ 11 ก.ค.60 นี้

-- advertisement --