-- advertisement --

 หมออุดม  ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง ชี้ต้องปรับตัวตอบโจทย์พัฒนาชาติ

“หมออุดม”ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง ชี้ต้องปรับตัวตอบโจทย์พัฒนาชาติ

จากการประชุม ครม.สัญจรที่จ.จันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง โดยเยี่ยมชมโครงการต้นแบบ Solar Farm, โครงการจัดการขยะแบบผสมผสาน, ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและอัตโนมัติ, วิศวกรรมเคมี, พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังโครงการจัดตั้งเตรียมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เยอรมัน ระยอง หลักสูตรการบินและซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย

นพ.อุดม กล่าวว่า มจพ.ระยอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญในพื้นที่ EEC จึงต้องมุ่งผลิตกำลังคนให้เพียงพอเพื่อรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้ได้ โดยเฉพาะการผลิตช่างและวิศวกร ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจำนวนผู้เรียนที่ลดลง มีช่องทางการเรียนออนไลน์มากขึ้น โดยต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เข้าเรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

สิ่งสำคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาทิศทางในการพัฒนาประเทศ สร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นแตกต่าง จึงจะสามารถแข่งขันได้ และผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนบัณฑิตสายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์เช่นเดิม และคำนึงถึงการพัฒนาคนวัยทำงานจำนวนครึ่งหนึ่งของประเทศ ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง” นพ.อุดม กล่าว

-- advertisement --