-- advertisement --

องค์การค้าฯ เฉลิมพระเกียรติราชินี จัดหนังสือดีตามรอยแม่ของแผ่นดิน

องค์การค้าฯ เฉลิมพระเกียรติราชินีจัดหนังสือดีตามรอยแม่ของแผ่นดิน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย องค์การค้าฯ ขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการจัดชุดหนังสืออันทรงคุณค่าตามแนวพระราชดำริในโครงการ “เติมความรู้ตามแม่ของแผ่นดิน” เพื่อตั้งปณิธานแห่งความดีถวายแด่พระองค์

โดยหนังสอชุดนี้เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และความงดงามทางศิลปะตามแนวพระราชดำริของพระองค์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปผู้สนใจและรักการอ่าน หรือมีไว้ในห้องสมุดของสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่และถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับชุดหนังสือมีทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ ชุดไทยพระราชนิยม พระอัจฉริยปัญญาและพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, ชุดมรดกไทย ประกอบด้วยมรดกช่างศิลป์, เครื่องทองรัตนโกสินทร์, เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง, เครื่องปั้นดินเผา, ปราสาทหินและทับหลัง และมรดกช้างราชพาหนะ โดยมีจำหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา

-- advertisement --