สยามรัฐออนไลน์ 23 พฤศจิกายน 2564 19:35 น. ภูมิภาค

วันที่ 23 พ.ย. 2564 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจ ATK ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการจัดหา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจน้ำลายจำนวน 150,000 ชุด และ ชุดตรวจโควิด-19 วิธีแหย่จมูก จำนวน 20,000 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในจังหวัดราชบุรี และเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว

ซึ่งในวันนี้ได้ทำพิธีมอบให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีผ่านผู้บริหาร ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี, อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท. รวมทั้งสิ้น 391 แห่ง เพื่อนำไปส่งมอบให้สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัด นำชุดตรวจ ATK ไปใช้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราบุรี พร้อมที่จะดูแลสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งในวันที่ 1 ธค.64 นี้ หลายโรงเรียนจะเริ่มเปิดการเรียนการสอน แต่ก็ยังเป็นหว่งกับเด็กนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราบุรี ได้รับหนีงสือร้องขอจากสำนักงานเขต และสถานศึกษา จึงได้จัดหาชุดตรวจเพื่อให้กับสถานศึกษาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษา และเป็นการตรวจตัดตอนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป