ภูมิภาค

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.22 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564  นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และสร้างเครือข่าย เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน และ คณะผู้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และสร้างเครือข่าย เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม ในการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 คน    

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนด้านพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จึงได้ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และมีทัศนคติที่กว้างไกลในการใช้ชีวิต สร้างทางเลือกและโอกาสในทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปในอนาคต  

สำหรับกิจกรรมนั้น จะประกอบไปด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรม,การบรรยายในหัวข้อ “ the right job ”, กิจกรรม “self  Reflection” , กิจกรรมสันทนาการ ,บรรยายในหัวข้อ “เจริญ port (folio) ” และ สรุปกิจกรรม “port  navigation เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ”.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่