นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ.บุรีรัมย์ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของ จ.บุรีรัมย์ ให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพิ่มเพื่อน

ผลการศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลทั้งในด้านศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนขั้นตอนและประโยชน์ของประชาชนและจังหวัดจะได้รับจากการประกาศให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากผู้ร่วมรับฟังจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ยังจะได้รับรู้ถึงแนวทาง แผนงานและโครงการที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ จ.บุรีรัมย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวใน จ.บุรีรัมย์ ในการขับเคลื่อนร่วมกับ อพท. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานระดับสากล

อพท. หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ.บุรีรัมย์ ที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเจ้าของพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้ อพท. สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่พิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยปรัชญาการทำงานแบบ Co-Creation ภายใต้แนวความคิด 5 ร่วม ของ อพท. คือ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์”

และเพิ่มอีก 1 ร่วม คือร่วมเป็นเจ้าของ หรือ Co-Own เพื่อสร้างให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรที่มีคุณค่าในจังหวัด ช่วยเพิ่มและกระจายรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยเครื่องมือสำคัญที่ อพท. นำมาพัฒนาและสร้างต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือ เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน ดูแลครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และเศรษฐกิจ

สำหรับหน่วยงานและผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยว อพท. ได้ใช้มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) ที่ได้พัฒนาและ ได้รับการรับรองในระดับสากลแล้ว สำหรับการพัฒนาและยกระดับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการด้านท่องเที่ยว เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้กับชุมชนในพื้นที่ของตัวเอง ขณะที่ในภาคชุมชน อพท. จะใช้เครื่องมือการพัฒนาและขับเคลื่อนผ่านเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ CBT Thailand ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ได้ผ่านการทดสอบและเห็นผลในการสร้างคุณภาพและความยั่งยืนในพื้นที่พิเศษที่ อพท. ได้ดำเนินการแล้ว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ชาวบุรีรัมย์พร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อผลักดันให้ จ.บุรีรัมย์ ได้ยกระดับเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนต่างๆ ในจังหวัด ผู้คนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทางด้านนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จังหวัดได้วางแผนดำเนินโครงการท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้แก่ “GU GUIDE พาเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน”