-- advertisement --

อัพเกรด ครูช่าง ฝึกทักษะภาษาจีน

อาชีวะอัพเกรดครูช่างฝึกทักษะค่ายภาษาจีนช่วงปิดเทอม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ภาษาต่างประเทศเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาจีน เพราะภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาสากล ที่ใช้กันทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้สื่อสารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารเพื่อด้านการค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ

ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา โดยใช้ข่วงเวลาปิดภาคเรียน ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดฝึกอบรมระยะสั้นภาษาจีน พัฒนาครูผู้สอนสำหรับครูช่าง ที่เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า และครูผู้สนใจ ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีสอน และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น ในระดับต้นสำหรับครูที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน และระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เทคนิคการสอน การใช้สื่อ และจะได้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิชาชีพ ด้านการสื่อสารและการท่องเที่ยวเสริมด้วย อีกทั้งจะได้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่ม

โดยการอบรมแต่ละรุ่นจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมส่งเสริมการสอนภาษาจีน รวม 12 วัน ในศูนย์ไชน่า ซัมเมอร์ แคมป์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคเหนือ ณ วิทยาอาชีวศึกษาลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ ภาคใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

—————

-- advertisement --