-- advertisement --

อาชีวะจัดค่าย เด็กทุนจชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 5 ก.ค.60 ที่โรงแรมหาดทรายแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา “เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” ระดับ ปวช.และ ปวส.รวม 400 ทุนในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวในพิธีมอบทุน ตอนหนึ่งว่า โครงการค่ายทุนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และปวส.ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นการพิเศษ แม้จำนวนทุนจะไม่สามารถจัดให้กับทุกคนที่ต้องการได้ ทั้งนี้ การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด ประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีความเจริญความก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ การศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

“ทุนการศึกษาจัดเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน มีโอกาสได้ศึกษาต่อพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างเป็นระบบเต็มศักยภาพ และเป็นการให้องค์ความรู้ สร้างเครือข่าย รวมทั้งปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นความหวัง ความฝันสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จ ความเจริญความก้าวหน้าในอนาคต ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเข้มแข็งและมั่นคงในโอกาสต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับค่ายนักศึกษาทุนครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.60 มีนักศึกษาทุนระดับ ปวช. 300 คน ระดับ ปวส. 100 คน เข้าร่วมเพื่อให้ทุกคนได้รับโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุน การเป็นนักเรียนทุน การวางแผนการใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นไทย รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เน้นคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

——————

-- advertisement --