-- advertisement --

อาชีวะจัดประชุมใหญ่เกษตรกรในอนาคต

เผย 8 ชาติร่วมการประชุมอกท.ครั้งที่ 38 ชูเทคโนโลยีเกษตรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

วันที่ 1 ก.พ.60 นายวณิช อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.60 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “อาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ซึ่งในปีนี้จะมี 8 ประเทศเข้าร่วมด้วย ได้แก่ สปป.ลาว, เวียดนาม, เมียนมา, กัมพูชา, มาเลเชีย, เกาหลี, ญี่ปุ่น และอเมริกา โดยงานเน้นเรื่องเทคโนโลยีในการพัฒนากำลังคนสายเกษตร เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีการนำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาอาชีวะเกษตรให้มีทักษะทางเทคโนโลยีได้ สามารถคิดวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 ได้ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นไอซีทีเข้ามาช่วย เน้นให้เด็กฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ใช้วิธีการปฏิบัติควบคู่กับการทดลอง และนำเรื่องของสะเต็มเข้ามาช่วยเสริม ที่สำคัญจะมีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างกิจกรรมที่ต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาสอดแทรกเพิ่มมากขึ้น

“ขณะนี้ สอศ.เน้นให้วิทยาลัยเกษตรฯ ทุกแห่งมีการพัฒนางานฟาร์มในวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การทำฟาร์มเชิงธุรกิจ โดยให้แต่ละวิทยาลัยจัดทำโครงการขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างงานฟาร์มให้เป็นธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้ ทำให้อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาสายเกษตรมีรายได้ระหว่างเรียนจากการทำฟาร์มในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบของโรงงานในโรงเรียน”นายวณิช กล่าว

อน่ึง กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน อกท.ครั้งที่ 38 จะมีการแข่งขันทักษะนานาชาติ (สู่การเป็น HUB ASEAN ด้านองค์การนักเรียน นักศึกษาเกษตร), นิทรรศการ “อาชีวะเกษตรก้าวไกล ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (นิทรรศการที่สถานศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ), การสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากำลังคนภาคเกษตร ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0, นิทรรศการกล้วยไทย และนิทรรศการจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่

นอกจากนี้ยังมีการแผยแพร่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจ.อุทัยธานี มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ ซึ่งสอดรับกับโครงการพระราชดำริ และสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย และการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ โดยในงาน อกท.คร้ังนี้จะมีการนำกระบือสายพันธุ์อุทัยธานี ซึ่งเป็นกระบือไทยแท้ที่ใกล้สูญพันธุ์ มาโชว์ในงานด้วย ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้มีการผลิตนมกระบือ และโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยให้ชาวนามาจำหน่ายข้าวในงานนี้ด้วย

-- advertisement --