-- advertisement --

อาชีวะจับมือ ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ

อาชีวะจับมือ”ฟูจิ”สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทางฟูจิ พร้อมรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานแบบ Part Time นอกเวลาเรียน หรือวันหยุด เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกอาชีพและทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์นอกเหนือจากตำราหรือในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษาและมีงานรองรับ

โดยมีสถานศึกษาสังกัด สอศ.เข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ด้าน น.ส.พิจิตรา สารวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้วางแผนจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และจัดโปรแกรมการทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดในระหว่างปีการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน และจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้จะนำคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม การดำเนินกิจการของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์กร และการวิพากษ์หลักสูตรสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

-- advertisement --