-- advertisement --

อาชีวะชวนฝึกสมรรถนะระยะสั้น

พุ่งเป้า เด็กอาชีวะปีสุดท้ายระดับ ปวช.และ ปวส. กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 1 มี.ค.60 ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ Education to Empolyment Vocational Boot Camp โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมฯเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งรัฐบาลพยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอด และการดำเนินการครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2679) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี

โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นหลักสูตรเข้มข้น เพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถปฎิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง เน้นกลุ่มสาขาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาประเทศ กับกลุ่มที่ต้องตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือประชาชนทั่วไป

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าโครงการดังกล่าว สอศ.ได้จัดหลักสูตรที่เปิดสอน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth (S-Curve, New S-curve, Thailand 4.0 Super Cluster) ทั้งหมด 550 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20,933 คน กลุ่มที่ 2หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) จำนวน 2,106 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61,206 คน

โดยมีตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลางหลักสูตรการตรวจสอบร้อยร้าว (ช่างอากาศยาน) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หลักสูตรอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างตราด หลักสูตรงานติดตั้งกล้องวงจรปิด และกล้องไอพี (CCTV and IP Camera) และการรับสัญญาณโทรทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Out board

สำหรับสาขาซ่อมบำรุงเรือ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร หลักสูตรมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิตสู่สากล และหลักสูตรการประกอบตู้ปลาและจัดพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ หลักสูตรซอยผม ดัดผมAdvance วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต หลักสูตรเครื่องดื่มม๊อคเทล (Mocktail) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หลักสูตรตรวจสอบโดยไม่ทำลาย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หลักสูตรขนส่งระบบราง (อาณัฐสัญญาณ 7 สถานี) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลช่างพิมพ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา หลักสูตร ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้

ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อออกไปทำงาน และ 2.กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง โดยโครงการ Education to Employment Vocational Booth Camp นี้จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกภาคฤดูร้อน หรืออาจจะขยายผลให้มีการฝึกในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ สอศ.จะได้รับความรู้ที่พิเศษ เข้มข้น เพิ่ม สริมสร้างสมรรถนะ และเป็นที่ยอมรับจากภาคสถานประกอบการ สามารถพัฒนาแรงงานที่ศักยภาพให้กับประเทศชาติในยุค Thailand 4.0 ได้

-- advertisement --