-- advertisement --

อาชีวะบริการ Fix It Center เยียวยาอุทกภัยใต้

อาชีวะบริการ Fix It Center เยียวยาอุทกภัยใต้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยจัดทำถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้กับพื้นที่ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์อาชีวะบริการ (Fix It Center) ให้บริการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ สอศ.ได้มอบหมายให้ประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ ประสานกับอาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือ ให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเฝ้าระวังสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานให้ สอศ.ทราบทุกระยะ

สำหรับศูนย์อาชีวะบริการ (Fix It Center) เปิดบริการทั้งสิ้น 21 แห่ง ดังนี้ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บางรัก โดยวิทยาลัยเทคนิค(วท.)ตรัง, วท.สุราษฎร์ ธานี, ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย วท.กาญจนดิษฐ์, อบต.หนองช้างแล่น โดยวิทยาลัยการอาชีพ(วก.)ห้วยยอด, อบต.ปะเหลียน โดย วก.ปะเหลียน, วัดโคกยาง โดย วก.กันตัง, อบต.ละหาร โดย วก.สายบุรี, ศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน โดย วก.ไชยา, ตำบลยุโป โดย วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)ยะลา, เขตพื้นที่อำเภอพระพรหม และลานสกา โดย วก.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช, ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านคลองตรุด โดย วท.พัทลุง, วก.นาทวี, ศูนย์บริการชุมชนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ โดย วก.เวียงสระ, ม.9 บ้านไทรโกบ ต.ชะมวง โดย วก.ควนขนุน, วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์,รร. บ้านไทรงาม โดย วช.สุราษฎร์ธานี, ศูนย์ตำบลเบตง โดย วก.เบตง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล, ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เขาขาว โดย วก.ละงู และวิทยาลัยเทคนิคสตูล

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผอ.สำนักความร่วมมือ สอศ.ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด และเยี่ยมศูนย์อาชีวะบริการ (Fix It Center) ที่ อบต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

-- advertisement --