-- advertisement --

อาชีวะฝึกอาชีพชาวภูฏาน 6 สาขาเด่นทำกินตลอดชีพ

อาชีวะฝึกอาชีพชาวภูฏาน6สาขาเด่นทำกินตลอดชีพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรแก่ชาวภูฏาน จำนวน 18 คน ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า สอศ.ได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมระยะสั้นให้กับราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีชาวภูฏาน 8 คนได้รับทุนและเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นกับสอศ.ใน 6 สาขาวิชา เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ม.ค.-เม.ย.60) ซึ่งได้ฝึกอบรมในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ฝึกอบรม ได้แก่ อาหารไทย 3 คน ขนมเค้กและขนมอบ 5 คน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, การทำเต้าหู้ 2 คน การผลิตและแปรรูปอาหารและผลไม้ 3 คน, การทำไส้กรอก 2 คน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และการผลิตและออกแบบเครื่องประดับ 3 คนที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า โครงการฝึกอบรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้ครูหรือบุคลากรได้ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพให้กับชาวภูฏาน และนำไปต่อยอดให้กับชาวภูฏานคนอื่นๆ นำไปปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพของคนไทยสู่ต่างประเทศ ลดอัตราการว่างงานของชาวภูฎาน ซึ่งนับเป็นความร่วมมือการอาชีวศึกษาไทยและราชอาณาจักรภูฏาน สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ ในรูปแบบของการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ

-- advertisement --