-- advertisement --

อาชีวะรับบริจาคสีย้อมดำ-ริบบิ้นดำ

เพื่อให้บริการให้แก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด ร่วมถวายความอาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมการฝึกสอนอาชีพ และให้บริการย้อมผ้าดำ สาธิตและจัดทำริบบิ้น-โบว์สีดำ แจกจ่าย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ฟรี ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยมีสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรมดังนี้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กลุ่มสาธิตและแจกริบบิ้นโบว์ดำ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) ธนบุรี วอศ.เอี่ยมละออ วอศ.เสาวภา วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และกลุ่มที่บริการย้อมผ้าดำ ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า หลังจากเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันที่ 3 ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.59 เป็นต้นมา มีประชาชนเข้าร่วมเรียนการจัดทำโบว์ดำ และใช้บริการย้อมผ้าสีดำเป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้ทาง สอศ.มีวัสดุริบบิ้นและสีย้อมผ้าไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด จึงวอนขอความร่วมมือ หากกลุ่มร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือประชาชน ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถร่วมบริจาค เพื่อร่วมพลังในการทำความดี ช่วยประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ได้ โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่จุดจัดกิจกรรม ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักความร่วมมือ โทร.0-2281-5555 ต่อ 1704-1705

ทั้งนี้ ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ก็จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นด้วย รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการถวายอาลัยเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา พร้อมจัดพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาค้นคว้า นำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-- advertisement --