-- advertisement --

อาชีวะรุกสอนเข้มภาษาอังกฤษ

จัดคอร์สด่วน นศ.ปีสุดท้ายมีทักษะจำเป็นใช้งานได้-เริ่มเต็มรูปแบบปีการศึกษา2560

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาดำเนินการจัดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0โดยในส่วนของสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)นั้น จะมอบให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาที่กำลังจะเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในปีการศึกษา 2559 จำนวนกว่า 1.2 แสนคน โดยมอบให้อาชีวศึกษาจังหวัด(อศจ.)ทุกจังหวัดจัดหาวิทยาลัยที่สอนภาษาอังกฤษได้ผลดีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่วิทยาลัยอื่น ๆ ในจังหวัด

“ผมได้มอบให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา โดยให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2560 เป็นต้นไป เพื่ออย่างน้อยเด็กจะได้มีความรู้ ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถเขียนใบสมัคร ตอบโต้ได้ตามความจำเป็น และรู้จักศัพท์เทคนิคตามสาขาที่เรียนมา”

เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามเรื่องการจัดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ ในระยะแรกจะเป็นการอบรมเข้มให้แก่นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบในแต่ละระดับก่อน แต่ในระยะยาวตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สอศ.จะเน้นให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทุกระดับ และทุกสาขาต้องเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างมาก สำหรับการประเมินผลนั้น ตนได้มอบให้ศึกษานิเทศก์ไปพิจารณาทำหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกระตุ้นให้เด็กตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้ว

-- advertisement --