-- advertisement --

อาชีวะเปิดอบรมEtoEเฟส3ภาคฤดูร้อน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ EtoE (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ครั้งที 3 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนกว่า 1.3 หมื่นคนแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงงานและกล่าวว่า อาชีวศึกษาจะต้องเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคสมัยที่คนอาชีวะรุ่นใหม่จะเข้าสู่สังคมดิจิตอล ชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องไม่ลืมพัฒนาสมรรถนะหลัก ควบคู่กับคุณธรรม หรือที่เรียกว่า SEE (Skills, English, Ethics) โดยมอบหมายให้ สอศ.ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ EtoE ครั้งที่ 3 การสานพลังประชารัฐ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกันเพื่อเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) มุ่งเน้นผู้เรียน ปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้าย และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน หรือต้องการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ EtoE ในครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าอบรมกว่า 100,000 คน เนื่องจากได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ รวมทั้งได้พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ EtoE ครั้งที่ 3 มีหลักสูตรกว่า 47 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรกลุ่ม First S-Curve เช่น หลักสูตรบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี หลักสูตรสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และหลักสูตรการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม และหลักสูตรกลุ่ม New S-Curve ได้แก่ หลักสูตรควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรบริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล หลักสูตรเขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (BMI) และหลักสูตรงานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

อย่างไรก็ตาม มีวิทยาลัยอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 253 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 656 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีตัวเลขผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนจำนวนกว่า 13,000 คน

-- advertisement --