-- advertisement --

อาชีวะ-แมนดารินโอเรียนเต็ล จัดทวิภาคี

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชา ระบบทวิภาคี Graduation Ceremony of Dual Vocational Training จำนวน 52 คน

โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทั้ง 52 คน เป็นระดับชั้น ปวช.และ ปวส.สาขาการโรงแรมและสาขาอาหารและโภชนาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 6คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 14 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 10 คน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 6 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 4 คน

ซึ่งเริ่มเข้ารับการฝึกตั้งแต่ 1 มิ.ย.59 ถึง 28 ก.พ.60 รวม 8 เดือน โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรม เข้าฝึกประสบการณ์ที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม, แผนกแม่บ้าน ส่วนนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ เข้าฝึกประสบการณ์ที่ร้าน The Verandah Kitchen, Load Jim’s Kitchen, Pastry&Bakery โดยการฝึกจะเน้นทักษะวิชาชีพ ภาษา และการดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรม

“ที่ผ่านมามีนักศึกษาอาชีวะที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ปี 2554ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 163 คน และได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล แล้ว13 คน รอการบรรจุอีก 5-6 คน และในปีการศึกษานี้ ยังเปิดโอกาสให้เด็กสาขาช่างไฟฟ้าอาคารสูง เข้ารับการฝึกเพิ่มด้วย จึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาในการที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีครูฝึกจากสถานประกอบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นเลิศด้านอาชีพให้กับนักศึกษาและสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ”ดร.สุเทพ กล่าว

——————
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอิทธิพล วิทจิตสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ในระบบทวิภาคี Graduation Ceremony of Dual Vocational Training หลักสูตร 8 เดือน จำนวน 52 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ณ ห้องรีเจ้นท์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

-- advertisement --