-- advertisement --

อุปทูตสหรัฐฯเยือนมมสย้อนรอย 200 ปี ไทย-อเมริกา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตม.มหาสารคาม ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond (นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.มหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐอเมริกาครบรอบ 200 ปี” และ“เส้นทางนักการทูต”

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) พรั่งพร้อมไปด้วยฐานข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรข้อมูลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจอเมริกันศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การเมือง กฎหมาย และสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลด้านอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยม.มหาสารคาม มุ่งให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม American Corner มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศ

-- advertisement --