-- advertisement --

 เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน

โดยหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่างๆ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นหลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจ และสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง active learning project base learning digital base leaning Work integrated base learning เป็นสำคัญ

สำหรับ 5 ชุดวิชาที่เปิดสอนเป็นครั้งแรก ได้แก่ ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม 20 หน่วยกิต, ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 20 หน่วยกิต, ชุดวิชาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 20 หน่วยกิต, ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 20 หน่วยกิต, ชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 20 หน่วยกิต

ซึ่งจะเริ่มการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 พ.ค.-12 ส.ค.2561 เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 17-23 เม.ย.นี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เม.ย. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 2 พ.ค.

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือนิสิต มก.ที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประมาณ 14,300 บาทต่อภาคการศึกษา เมื่อสำเร็จหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรสามารถต่อยอดปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) ได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ Id line Taninku57 โทร.08-4086-4057 หรือที่งานประชาสัมพันธ์ มก.โทร.0-29428181-3

-- advertisement --