-- advertisement --

เคาะแล้ว ศึกษาธิการภาค ตัวจริง 3 จังหวัด

“วีระกุล-พิธาน-พีระ” สมัครใจเป็น ศธภ.กลุ่มแรก ส่วนอีก 15 ตำแหน่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธ.สำนักงานปลัด ศธ. ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงาน ศธภ.1 ปทุมธานี
นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำรงตำแหน่ง ศธภ. สำนักงาน ศธภ.4 ราชบุรี
และนายพีระ รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพฐ. ดำรงตำแหน่ง ศธภ.9 สำนักงาน ศธภ. ชลบุรี

ทั้งนี้ ศธภ.จะมีทั้งหมด 18 ตำแหน่ง โดยที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ที่มีตำแหน่งบริหารระดับสูงและระดับต้น เช่น ผู้ตรวจราชการ ศธ. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) รองเลขาธิการก.ค.ศ. เป็นต้น แสดงความจำนงขอย้ายก่อน ซึ่งทั้ง 3 ราย แสดงความจำนง และสมัครใจที่จะมาเป็นศธภ. จึงถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง

ส่วนที่เหลืออีก 15 ตำแหน่งนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ ศธ.ยังมีตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ครบ ดังนั้นจึงต้องแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ให้ครบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ศธภ.ได้

-- advertisement --