-- advertisement --

เช็กก่อนสมัคร 98 สาขาสอบครูผู้ช่วย 2561

เช็กก่อนสมัคร 98 สาขาสอบครูผู้ช่วย 2561/กาง 66 จังหวัดเปิดรับสมัครกลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลน

วันที่ 17 พ.ค.2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิ.ย., สอบเดือน ก.ค. และบรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. ใน 75 จังหวัด

โดยรายชื่อกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แจ้งความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันทั้ง 98 กลุ่มวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การพยาบาล

ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา(วงโยธวาทิต) ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ดุริยางค์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปะ(จิตรกรรม) ศิลปศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) อุตสาหกรรมไฟฟ้า ช่างโลหะ การจัดการงานก่อสร้าง เกษตร เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เกษตร(พืช) คหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์(อาหาร) คหกรรมทั่วไป

ประถมศึกษา การประถมศึกษา ปฐมวัย ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แนะแนวการศึกษา แนะแนว การแนะแนว การวัดประเมินผล
วัดผลและประเมินผล วัดผลและประเมินผลการศึกษา เทคโนโยลีทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา บรรณารักษ์ หูหนวกศึกษา โสตทัศนศึกษา การเงินและการบัญชี การเงิน/บัญชี การเงินการบัญชี บริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา ธุรกิจการเงินการบัญชี ธุรกิจ(การเงิน) ธุรกิจ(พสดุ) พัสดุ การศึกษาพิเศษ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและจิตวิทยาคลินิก

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาขาขาดแคลน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอน ในหลักสูตรคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา และสาขาวิชาเอกที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน แต่มีความขาดแคลนซ้ำซาก เปิดรับ 66 จังหวัด ใน 32 กลุ่มวิชา ดังนี้

กำแพงเพชร อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เชียงใหม่ ดนตรีไทย 1 อัตรา เชียงราย ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ตาก ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ภาษาพม่า 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
น่าน ดนตรีศึกษา 1 อัตรา พิจิตร ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
พิษณุโลก ดนตรีศึกษา 9 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตราเพชรบูรณ์ ดนตรี 1 อัตรา แพร่ ดนตรี 1 อัตรา

แม่ฮ่องสอน ภาษาจีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 2 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตราลำปาง ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ลำพูน ดนตรี 1 อัตรา สุโขทัย ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา

กรุงเทพฯ ภาษาฝรั่งเศส 4 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 17 อัตรา ภาษาจีน 27 อัตรา ดนตรีไทย 3 อัตรา ดนตรีสากล 7 อัตรา ดุรางคศิลป์ 1 ทัศนศิลป์ 9 อัตรา ภาษาสเปน 1 ภาษาเกาหลี 2 อัตรา ภาษาเวียดนาม 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 9 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา การเงินและการบัญชี 1 อัตรา
กาญจนบุรี ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 4 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตราดนตรีสากล 2 อัตรา พม่า 1 อัตรา

จันทบุรี ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ฉะเชิงเทรา ภาษาจีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 4 อัตรา ดนตรีไทย 4 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ช่างโลหะ 1 อัตรา ชลบุรี จีน 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา ตราด จีน 2 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา

นครสวรรค์ ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา นนทบุรี ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 2 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา การพยาบาล 1 อัตรา ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 อัตรา วิศวกรรมไฟฟ้า 1อัตรา การเงินบัญชี 1 อัตรา ธุรกิจ (การเงิน ) 1 อัตรา ธุรกิจ(พัสดุ) 1 อัตรา
นครนายก ดนตรีไทย 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา นครปฐม จีน 2 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา

ปทุมธานี ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 3 อัตรา จีน 4 อัตรา ดนตรีไทย 4 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 3 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา อุตสากรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
ปราจีนบุรี การเงินการบัญชี 1 อัตรา พระนครศรีอยุธยา จีน 2 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ภูมิสาสตร์ 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา การเงินและการบัญชี 1 อัตรา เพชรบุรี จีน 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา

ระยอง ญี่ปุ่น 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา
ลพบุรี จีน 1 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา สมุทรปราการ ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 5 อัตรา จีน 2 อัตรา ดนตรีไทย 9 อัตรา ดนตรีสากล 5 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 1 อัตรา
สมุทรสาคร ดนตรีศึกษา 1 อัตรา สระแก้ว ดนตรีศึกษา 2 อัตรา

สระบุรี ญี่ปุ่น 4 อัตรา จีน 4 อัตรา ดนตรีสากล 4 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) 1อัตรา สิงห์บุรี ดนตรีไทย 3 อัตรา สุพรรณบุรี ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 2อัตรา ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 2 อัตรา อ่างทอง จีน 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา อุทัยธานี ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จีน 2 อัตรา ดนตรี 9 อัตรา ดนตรีศึกษา 5 อัตรา ดนตรีไทย 3 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 13 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา การเงินการบัญชี 30 อัตรา กายภาพบำบัด 31 อัตรา กิจกรรมบำบัด 48 อัตรา จิตวิทยาคลินิก 11 อัตรา

กาฬสินธุ์ จีน 1 อัตรา ดนตรี 2 อัตรา ขอนแก่น ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา เวียดนาม 1 อัตรา ชัยภูมิ จีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 3 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา นครพนม ดนตรีศึกษา 1 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา

บึงกาฬ ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 2 อัตรา บุรีรัมย์ ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 3 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา มหาสารคาม ดนตรีศึกษา 1 อัตรา มุกดาหาร ดนตรีศึกษา 1 อัตรา

ยโสธร จีน 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา ร้อยเอ็ด ดนตรี 4 อัตรา เลย จีน 6 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศรีสะเกษ ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา เขมร 1 อัตรา
สกลนคร ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 2 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา ภูมิศาสตร์ 2 อัตรา ประวัติศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีพื้นเมือง 1 อัตรา

สุรินทร์ จีน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา การเงินและบัญชี 3 อัตรา หนองคาย ญี่ปุ่น 11 อัตรา เยอรมัน 1 อัตรา จีน 3 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา หนองบัวลำภู ญี่ปุ่น 3 อัตรา จีน 7 อัตรา ดนตรี 2 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา

อุดรธานี ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา เวียดนาม 1 อัตรา อุบลราชธานี ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 3 อัตรา ดนตรีศึกษา 2 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา กระบี่ ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ชุมพร ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา เกาหลี 1 อัตรา ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 1 อัตรา

นครศรีธรรมราช ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา นราธิวาส ดนตรีสากล 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ ญี่ปุ่น 1 อัตรา จีน 3 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 8 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา

ปัตตานี ญี่ปุ่น 1 อัตรา พังงา จีน 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา พัทลุง ญี่ปุ่น 1 อัตรา ธุรกิจการเงินการบัญชี 1 อัตรา ภูเก็ต เยอรมัน 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ยะลา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา ระนอง ญี่ปุ่น 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา การจัดการงานก่อสร้าง 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี จีน 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 1 อัตรา

-- advertisement --