-- advertisement --

เซ็นจ้าง2ปีรองผอ.องค์การค้า/ที่ปรึกษาคลัง-กฎหมาย

“พิษณุ” เผยต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย 2 คน จะช่วยงานได้มากเพราะองค์การค้าฯมีคดีฟ้องร้องทางแพ่ง-อาญาหลายคดี

วันที่ 20 ก.พ.60 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมบอร์ด สกสค.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตั้งรอง ผอ.องค์การค้าฯ และรับทราบการตั้งที่ปรึกษาองค์การค้าฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานขององค์การค้าฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขณะนี้ สกสค.ได้ดำเนินการแต่งตั้งรองผอ.องค์การค้าฯ และที่ปรึกษาองค์การค้าฯ เรียบร้อยแล้ว รวม 4 ราย ดังนี้ รอง ผอ.องค์การค้าฯ 1 ราย ได้แก่ นายหวั่น แตงทิพย์ อดีตผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ส่วนที่ปรึกษาองค์การค้าฯ 3 ราย ได้แก่ นางผานิตย์ มีสุนทร อดีตรองปลัด ศธ. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการการคลัง, พ.ต.อ.สมนึก คำวิเศษ และนายพัฒนพงศ์ สุขโกษา เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 รายได้เซ็นสัญญาจ้างกับทางองค์การค้าฯ เรียบร้อยแล้วมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี

สาเหตุที่ต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 2 ราย เนื่องจากองค์การค้าฯ มีคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง สืบสวน สอบสวน ทั้งทางแพ่งและอาญาหลายคดี และธุรกิจขององค์การค้าฯ ยังต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านธุรกิจ การพาณิชย์ ฉะนั้นที่ปรึกษาทั้งสองจะช่วยได้มากเพราะมีความชำนาญ ซึ่ง พ.ต.อ.สมนึก จะช่วยดูแลในคดีอาญา ส่วนนายพัฒนพงศ์ จะดูในส่วนคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 ก.พ.60 นี้ จะมีการรับมอบงานจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) อดีตปฏิบัติหน้าที่ผอ.องค์การค้าฯ จากนั้นก็จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่”ดร.พิษณุ กล่าว

-- advertisement --