-- advertisement --

เด็กบุรีรัมย์-สุรินทร์-ขอนแก่น โชว์ฝีมือแข่งทักษะโครงงานอาชีพ

รร.บ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..สู่อาชีพที่ยั่งยืน ให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านวิชาการและทักษะงานอาชีพ โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อให้มีเวทีสำหรับนักเรียนและเยาวนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันและกัน และนำเสนอผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะโครงงานอาชีพนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 10 ทีม และระดับ ม.1-3 จำนวน 10 ทีม ทีมละ 3 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีรางวัลนะเลิศ รองนะเลิศลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ทั้ง 2 ระดับ โดยมีโรงเรียนทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และขอนแก่น เข้าร่วมแสดงผลงานและแข่งขันทักษะโครงงานอาชีพนักเรียนครั้งนี้

นายพงษ์ศักดิ์ พุทธลา ผอ.รร.บ้านหนองขวาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา จำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวนให้มีความรู้ มีทักษะ ก้าวทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ และทักษะการงานอาชีพ อันนำไปสู่การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนและเยาวนได้พัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านอาชีพอีกด้วย

——————–

-- advertisement --