-- advertisement --

เด็กสุราษฎร์ 80% ไม่รู้จัก  พุทธทาส

ราชภัฏสุราษฎร์ กางผลนำร่องหลักสูตรพุทธทาสศึกษา ใน 14 รร. เรียนรู้และใช้ในชีวิตได้

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ มรส. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพุทธทาสศึกษา เพื่อสร้างคนดีตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุ ใช้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี โดยจัดนำร่องแล้ว 14โรงเรียน ซึ่งหลังจากนำหลักสูตรไปใช้สอนได้ระยะหนึ่ง มรส.และ อบจ.ได้ติดตามนิเทศ พบว่าการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มองเห็นความตั้งใจของโรงเรียนและครูที่จะทำให้หลักสูตรเกิดผลสัมฤทธิ์ ขณะเดียวกันก็มองเห็นปัญหาและอุปสรรค ซึ่งพบว่าบางโรงเรียนนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักท่านพุทธทาส ไม่รู้จักคำสอน จึงส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ทั้งที่ท่านพุทธทาส เป็นทั้งสมณปราชญ์ของชาวสุราษฎร์ ชาวไทยและได้รับการยอมรับระดับโลก

ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ประธานกรรมการจัดทำหลักสูตรพุทธทาสศึกษา กล่าวว่า เบื้องต้นคณะกรรมการหลักสูตร ได้ประชุมสรุปผลและหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน เช่น เมื่อจบภาคเรียนที่ 1 จะจัดประชุมครูผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนและอบรมเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ จัดหาสื่อการสอน เช่น ภาพท่านพุทธทาส แผ่นคำสอนตามระดับการเรียนรู้ของเด็ก หรือจัดทัศนศึกษา ณ สวนโมกขพลาราม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้จากสถานที่จริง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของหลักสูตรไม่ใช่การเรียนเพื่อนำไปสอบ แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ตรงกับแนวคิดเรื่องการศึกษาของท่านพุทธทาส ที่ว่าการศึกษาไม่ใช่การเรียน ๆ ท่อง ๆ แต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ในตัวเอง

ด้านนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสิ่งที่สอนในหลักสูตรมุ่งเน้นคำสอนในลักษณะของความเป็นสากล เป็นลักษณะร่วมกันของแต่ละศาสนา ฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะนับถือศาสนาใดเมื่อได้เรียนหลักสูตรนี้ ก็สามารถทำความเข้าใจในศาสนาของตนเองชัดเจนขึ้น

-- advertisement --