-- advertisement --

เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงินชีวะโอลิมปิกจากอิหร่าน

เด็กไทยคว้าชัย 4 เหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิกจากอิหร่าน

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 15–22 ก.ค.2561 ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 4 เหรียญเงิน โดย นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา รร.เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ นายปารีส นิลทลักษณ์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และ น.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

คณะอาจารย์ในทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าทีม รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ธีระพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และอาจารย์ทวินันท์ แสงขัติยะ นักวิชาการ สสวท.ผู้จัดการทีม

ในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 70 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 270 คน ได้รับเหรียญทอง 27 คน เหรียญเงิน 54 คน เหรียญทองแดง 80 คน โดยอันดับที่ 1 ของโลกคือ เวียดนาม อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 คือ จีน ไทเป ข้อสอบประกอบด้วยภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ภาคทฤษฎีแบ่งเป็นชุด A จำนวน 3 ชั่วโมงและชุด B จำนวน 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนประเทศไทย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค.2561 เที่ยวบิน EK 374 เวลา 8.00 น. ซึ่ง สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนเวลา 8.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

-- advertisement --