-- advertisement --

12 ก.ย. 2564 | 23:54:15

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียน กรณีสถานศึกษาหักเงินนักเรียนเข้ามาในหลายช่องทาง ทั้งสายด่วน 1579 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ทราบว่าโรงเรียนที่มีปัญหาหลายแห่งทยอยคืนเงินเด็กแล้ว

ส่วนการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเด็กนั้น ศธ. ได้หารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อวางแนวทางกระจายวัคซีน โดยจะส่งไปที่จังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียน เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะมีประสบการณ์จากการฉีดวัคซีนครูมาแล้ว เพียงแต่มีขั้นตอนเพิ่มคือ ใบยินยอมให้ฉีดจากผู้ปกครองตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องวางแนวทางร่วมกัน เมื่อวัคซีนพร้อมก็สามารถดำเนินการฉีดได้ทันที ส่วนการฉีดวัคซีนครูนั้นขณะนี้ ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% เหลืออีก 30% คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา จะฉีดครบ 100% เมื่อไรนั้น ขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนของ สธ.

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ขณะที่การเปิดเรียนแบบออนไซต์ หรือให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนนั้น ศธ.ทำโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือโรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งเน้นโรงเรียนประจำที่มีความพร้อมและมีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานตามที่ สธ. กำหนด เปิดเรียนไปแล้วกว่า 40 โรงเรียน ขั้นต่อไปจะลงไปดูโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ตามแผนที่ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นรายอำเภอ หากพื้นที่ไม่มีการระบาด ก็อาจจะให้สามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ สธ.กำหนด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจพิจารณาเปิดเรียนได้ โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดให้มาเรียนแล้วกว่า 5,000 โรงเรียน


Share this:

-- advertisement --