-- advertisement --

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน และการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์

ที่ประชุมได้รายงานถึงแนวทางการจัดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร โดยให้จัดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ชั้นเรียน ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (อายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์) และระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (อายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์) โดยในปีการศึกษา 2567 นำร่องเปิดระดับอนุบาล 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 กลุ่มเขต จำนวน 191 โรงเรียนก่อน จากนั้นให้มีการขยายผลในระดับอื่น ๆ และในโรงเรียนที่มีความพร้อมต่อไป

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องหลักสูตร ความพร้อมของห้องเรียน จำนวนนักเรียน ครูที่จะทำการเรียนการสอน รวมถึงให้มีการประสานเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อมในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2567 และวางแนวทางเตรียมการที่จะขยายชั้นเรียนในระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในปีต่อไป

-- advertisement --