-- advertisement --

เปิดปฏิทินรับนักเรียนอาชีวศึกษา 2560

สอศ.ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ร่วมวางแผนรับนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายและความต้องการของประเทศ

วันที่ 26 ธ.ค.59 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษาสังกัด สอศ.ปีการศึกษา 2560 โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ประสานกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพในจังหวัด และจัดประชุมร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดร่วมกัน จากนั้นให้ส่งแผนการรับนักเรียนให้สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาและจำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศ สำหรับการรับนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณาแผนการรับตามความเหมาะสม เป็นไปตามที่ อศจ.กำหนด

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าแผนการรับของสถานศึกษา ให้จัดทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ และกรณีสมัครต่ำกว่าแผนการรับให้ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ อศจ.กำหนด อย่างไรก็ตาม ขอให้กำหนดการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ ให้ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ให้เข้าใจ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาชีวะสังกัด สอศ.ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

ระดับ ปวช.1 นักเรียนโควตาพิเศษ มอบตัว ภายในวันที่ 12 มี.ค.2560

นักเรียนทั่วไป รับสมัคร วันที่ 27-30 มี.ค.2560 ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 2 เม.ย.2560 ประกาศผล วันที่ 6 เม.ย. มอบตัว วันที่ 20 เม.ย.

ระดับ ปวส.1 ให้สถานศึกษาอาชีวะฯ กำหนดวันเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พ.ค.2560

และระดับปริญญาตรี ให้สถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ตามระเบียบของสภาสถาบัน

ทั้งนี้ ให้รายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโควตา ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 โดยจำแนกสาขาวิชา มายังสำนักนโยบายและแผนฯ ภายในวันที่ 6 ม.ค.2560 นี้

-- advertisement --