-- advertisement --

เปิดประชุมนานาชาติ ISMTEC 2018  สสวท. รุกวิทยาการคำนวณเข้าชั้นเรียน

เร่งสร้างศักยภาพเด็กไทยก้าวทันอนาคต คิดวิเคราะห์เป็นระบบ ระดมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้พัฒนา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2018 (ISMTEC 2018) หัวข้อ Bringing Computational Thinking to K -12 การนำการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเข้าสู่ชั้นเรียน จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก.ศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18–20 ต.ค.61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าการประชุมนี้เป็นเวทีกลางที่ให้ ครู นักการศึกษา และผู้สนใจจากทั่วโลกได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของไทย

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พศ.2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยีซึ่งรวมวิชาวิทยาการคำนวณไว้ในการเรียนการสอนด้วย โดยเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการคิดเชิงคำนวณ วางแผน ตลอดจนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของกำลังคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิต ส่งเสริมศักยภาพในการสร้างอาชีพที่แข่งขันได้ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้

สำหรับงานนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง โดยระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและ ในประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูสามารถนำแนวทางไปปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-- advertisement --