-- advertisement --

เปิดประวัติ 5 กรรรมการ กสทช.ชุดใหม่ คุณสมบัติ ประสบการณ์แน่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ล่าสุดที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบโหวตเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ทั้งหมด 5 คน เรียงตามลำดับคะแนน ได้แก่

1.ศ.พิรงรอง รามสูต ให้ความเห็นชอบ 213 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 4 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

2.พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ให้ความเห็นชอบ 212 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 5 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

3.ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ให้ความเห็นชอบ 210 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

4.รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย ให้ความเห็นชอบ 205 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 11 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

5.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ให้ความเห็นชอบ 196 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 19 คะแนน ไม่ออกเสียง 8 คะแนน

ขณะที่อีก 2 คน ได้รับความเห็นชอบน้อยว่า 124 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็น กรรมการ กสทช. คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ให้ความเห็นชอบ 63 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 145 คะแนน ไม่ออกเสียง 15 คะแนน และ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ให้ความเห็นชอบ 60 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 142 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมประวัติ กรรมการ กสทช.ชุดใหม่ทั้ง 5 คน ดังนี้

  • บอร์ด กสทช. ชุดใหม่ วุฒิสภาโหวต ไม่พลิกโผ ผ่าน 5 คน หลุด 2 คน

ด้านกิจการกระจายเสียง

พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ จบการศึกษาสาขา Diplom Vorpruefung Informatik University of Federal Armed Force in Munich, Germany และจบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ,อนุกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และช่วงที่ดำรงตำแหน่ง เป็น รองเลขาธิการ กสทช.

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ,ด้านสายงานกิจการกระจายเสียง และเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

ด้านกิจการโทรทัศน์

ศ.พิรงรอง รามสูต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาโท M.A. (Communication) Department of Communication University of Hawaii at Manoa USA. และปริญญาเอก Ph.D. (Communication Studies) Scholl of Communication Simon Fraser University Canada

ประวัติการทำงาน ปี 2532-2533 เป็นนักข่าวและรีไทร์เตอร์ หนังสือพิมพ์ The nation ,เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน และในช่วงปี 2559-2563 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล

อีกทั้งยังเคยเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. … ในช่วงปี 2552 ต่อมาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์
ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จบปริญญาตรี 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเป็นแพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อหลักสูตร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์, Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, USA และศึกษาในระดับเทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ, Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA

ประวัติการทำงาน เคยเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ ,ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และระดับปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน เคยเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,กรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ,คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กสทช. ,คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ต่อพงศ์ เสลานนท์
ต่อพงศ์ เสลานนท์

ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์

รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จบปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
-- advertisement --