-- advertisement --

เปิด  ร้านบ้านเกษตร  วิทยาลัยเกษตรฯนครราชสีมา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด “ร้านบ้านเกษตร” จำหน่ายผลผลิตของนักศึกษา-เกษตรปลอดภัย อาหาร -เครื่องดื่ม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

-- advertisement --