-- advertisement --

เปิด  สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 14

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 14 เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬามทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

-- advertisement --