-- advertisement --

เผย 100 รายชื่อรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ

ครั้งที่ 63 เข้ารับรางวัลในวันครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งภาครัฐ-เอกชน ผู้มีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจบริหารจัดการสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการบริหารสถานศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ

โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกคือ การครองตน การครองคน การครองงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร คุณภาพนักเรียนนักศึกษา การบริหารจัดการ ผลงานดีเด่น และอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 23 คน ได้แก่ นายเจนวิทย์ ครองตน ผอ.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายธำรงค์ สว่างเดือน รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นางวันทนา โพธิ์รัง รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นายชัชวาล ปุณขันธุ์ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายประจวบ จันทรวงษ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นายนิวัต ตังวัฒนา ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

นายศรากร บุญปถัมภ์ รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางเสาวนีย์ เต็งสุวรรณ์ รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายมนัส ชูราศี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสิชล นายสุพชัย อัมภา รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายคมสัน เข็มเพชร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายชาติชาย เกตุพรหม ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายภูเชศ มณีรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 77 คน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล 71 คน ได้แก่ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นายบุญช่วย กั้วศรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขาวง นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายปริวัฒน์ ถานิสโรผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายบวร ขจรศิลป์ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นายอาคม จันทร์นาม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายอำนวย นวลจันทร์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายวิทยา กล้าหาญ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด นายปรีดี เกตุทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายภัทธาวุธ โพธา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตาก นายวุฒิชัย รักชาติ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนายทวีวัฒน์ รื่นรวย รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางรุจิรา ฟูเจริญ รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นายกัซฟี ดอแม รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกนายปัญญา พลเมืองดี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชินท์ณภัทร ก้อนคำ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายสมศักดิ์ ไชยโสดา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายสมหมาย รอดเนียม รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ รองผอ.วิทยาลัย เทคนิคพิจิตร ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกนายเรืองแสง ห้าสกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นายสถาพร โพธิ์หวี ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายกิมหงวน อุทัย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

นายประภากร วัชราคม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นายทวิกานต์ ผดุงสันต์ รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ รองผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายจตุพร หมอโอสถ รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นางธีลาพร คงฉิม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายประจักษ์ เลขตะระโก รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคเลย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางวรรณภา พ่วงกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นายบพิตร วงศ์เจริญ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นายนิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายนพดล สุวรรณสุนทร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นายณรงค์ หวังอีน รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายสุทิศ รวดเร็ว รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นายชัยพร รัตนแสง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายสุรเดช สมศรีโย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นายอนันต์ โดรณ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายประเวศ วรางกูร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล 6 คน ได้แก่ นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง นางกนกพร วรมานะกุล วอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี นางสมพร กิติสาธร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นายไพศาล เชาวน์ดี ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ และนางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ในงานวันครู ครั้งที่ 63 วันที่ 16ม.ค.62 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

-- advertisement --