-- advertisement --

เยี่ยมค่ายแกนนำเยาวชน ปลูกฟาร์มความคิด

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (มรส.) ร่วมกับ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี และบริษัท กะทิกะลา จำกัด จัดโครงการค่ายแกนนำเยาวชน ปลูกฟาร์มความคิด ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในเกาะสมุย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเกาะสมุย นักศึกษา มรส. และม.หาดใหญ่ เข้าร่วม

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. เผยถึงการจัดค่ายดังกล่าวเพื่อพัฒนากลุ่มแกนนำเยาวชน เสริมทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการ Work shop ฝึกกระบวนการคิด โดยให้ฝึกให้เยาวชนฝึกลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน ฝึกการคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาการสื่อสารเพื่อเสนอความคิดเป็นต้น

ด้าน ศุ บุญเลี้ยง วิทยากรโครงการ กล่าวว่า การฝึกและส่งเสริมให้เยาวชนฝึกคิดตั้งคําถาม ฝึกให้รู้จักตั้งข้อสังเกต ส่งเสริมให้คิดและทํางานอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา และพัฒนาการสื่อสารเพื่อนําเสนอความคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การจัดระบบความคิดทําให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดจําแนกแยกแยะการคิดริเริ่มและการคิดดีต่อตนเองผู้อื่นสังคม ซึ่งหากคนเรามีทักษะในการคิดที่ครบถ้วนเช่นนี้แล้ว เชื่อว่าไม่ว่าจะปัญหาน้อยใหญ่ก็จะสามารถใช้ความคิด ในทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้

-- advertisement --